Zavolejte nám 722 586 460
0

Obchodní podmínky

Článek I
Obecná ustanovení
I. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu www.trendovo.cz.

II. Předmětem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a poskytnutí informací v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných právních předpisů.

III. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu se:
- Zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů,
- Zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákonem č. 22/2003 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů
a s dalšími příslušnými právními předpisy.

IV. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.trendovo.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

V. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí.

VI. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

VII. Smluvní strany se mohou ještě před uzavřením kupní smlouvy dohodnout na změně těchto obchodních podmínek, čímž je zaručena rovnost stran.

 

Článek II
Definice
I. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.trendovo.cz:
Obchodní jméno: V a E, s.r.o.
Registrace: Obchodní rejstřík: Okr. soud Prešov
Oddíl: Sro, vložka číslo: 59110 / L
Adresa: Karpatská 57/31, 08901 Svidník, Slovenska republika
IČO: 47 174 757
IČ DPH: CZ683718173
email: info@trendovo.cz
tel .: 722 586 460

 

II. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.

III. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

 

IV. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

V. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.

VI. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obč. Zák."), Zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.

VII. Kupujícím podnikatelem je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obch. Zák."):
osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

VIII. Orgánem dohledu je:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenska republika
Obor výkonu dozoru
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel. č .: +421517721 597
Fax č .: +421517721 596
E-mail: pr@soi.sk

 

Článek III
Uzavření kupní smlouvy
I. Zboží je možne objendať prostřednictvím eshopu www.trendovo.cz.

II. Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím.

III. Objednávka je závazná.

IV. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

V. Bezprostředně po přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy mailem. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy nemá na její vznik žádný vliv. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

VI. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím.

VII. Kupující má právo závaznou objednávku zrušit (stornovat) bez udání důvodu. Stornovat objednávku je možné prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Zrušení objednávky potvrdí prodávající telefonicky nebo mailem bez zbytečného odkladu.

VIII. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let za účelem jejího úspěšného splnění a plnění si povinnosti prodávajícího vyplývající mu ze zvláštních právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran
I. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.

II. Prodávající je povinen zejména:
- Poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a dalších příslušných právních předpisů,
- Zabalit zboží k přepravě tak, aby nedošlo k jeho poškození,
- Dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
- Dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.

III. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.

IV. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud není schopen dodat kupujícímu zboží řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem, a v případě úhrady kupní ceny nebo její části, mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

V. Kupující je povinen zejména:
- Včas převzít zboží v místě určení,
- Zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
- Potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

V. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících mu z kupní smlouvy odpovídá ve smyslu § 420 obč. zák. za škodu, která tímto porušením prodávajícímu vznikla.

VI. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto obchodní podmínky, budou řešeny výhradně podle platných právních předpisů právního řádu České republiky.

 

Článek V
Cena zboží nebo služby
I. Ceny jednotlivých produktů jsou uváděny včetně dani z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši a všech ostatních daní.

II. Kupující spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, během které je prodávající vázán svou nabídkou.
Prodávající je vázán svou nabídkou, včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění zboží na webovém sídle.

III. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží, v případě zjevné chyby v psaní. O změně ceny prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího vyrozumí s tím, že objednávku buď potvrdí nebo ji zruší.

IV. Konečná cena je sumární cena uváděná v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky. Konečná cena je uváděna včetně DPH, ostatních daní a poplatků (např. Poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

V. Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura, která je přiložena k zásilce, přičemž zároveň slouží jako dodací a záruční list.

 

Článek VI
Poštovné a balné
I. Výše poštovného za doručení objednávky v hodnotě do 2199 Kč je účtována ve výši 120 Kč.

II. Výše poštovného za doručení objednávky v hodnotě nad 2199 Kč je zdarma.

III. Prevajúci si poštovné, v souvislosti s dodáním zboží v hodnotě nad 2199 Kč neúčtuje, kromě následujících případech:
- kupující vrátí část zboží a hodnota uchovávaného zboží poklesne pod částku 2199 Kč.
 
IV.Predávajúci si balné neúčtuje.

 

Článek VII
Platební podmínky
I. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží. Smluvní strany se mohou dohodnout, že náklady na doručení hradí prodávající.

II. Prodávající je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží.

III. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:
- Platba kartou online
- Na dobírku kurýrovi PPL
Cenu za objednané zboží kupující zaplatí až při jeho převzetí kurýrovi PPL.

 

Článek VIII
Dodací podmínky
I. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve lhůtě do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění.

II. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží mailem. V případě, že zboží nebude kupujícímu doručeno do 3 pracovních dnů ode dne informování o dodání zboží, je třeba kontaktovat prodávajícího mailem na adrese info@trendovo.cz.

III. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, osobně nebo zajistit, by zboží převzala jím zmocněná osoba.

IV. Při přebírání zboží je kupující nebo jím pověřená osoba, povinna zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je třeba přímo na místě sepsat s dopravcem (kurýrem) záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy. V případě, že kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

V. Při převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba, povinna podepsat dodací list.

VI. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti převzít zboží řádně a včas vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto porušením vznikla v souladu s § 420 obč. zák. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží, že prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

VII. Pokud bude z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě nutné dodávku zboží opakovat, prodávající si vyhrazuje právo znovu doručit zboží kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny a nákladů na doručení.

VIII. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávali a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

 

Článek IX
Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

I. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

II. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

Článek X
Odstoupení od smlouvy
I. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne:
- Převzetí zboží
- Uzavření smlouvy o poskytnutí služby
- Uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.

III. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
- Výrobky objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
- Dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
- Zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

IV. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy.

VI. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.

VII. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 

Spotřebitel zašle zboží prodávajícímu na následující adresu:
V případě odesílání prostřednictvím České pošty je poštovní adresa pro Českou republiku: V a E, s.r.o., Cyrilometodějská 772,
76601 Valašské Klobouky, Česká republika.
Při odeslání jiným zpúsobem je dodací adresa V a E, s.r.o. Stropkovská 568, 08901 Svidník, Slovenská republika.

 

VIII. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli uvedené platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

IX. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

X. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.

IX. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku i náklady na vrácení zboží.

XII. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

XIII. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

XIV. Pokud kupující nedoručí nejpozději spolu se zbožím oznámení o odstoupení od smlouvy, vyzve ho prodávající e-mailem na doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Pokud spotřebitel ani v dodatečné lhůtě nepředloží oznámení o odstoupení od smlouvy nebo nedoplní chybějící údaje, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení.

XV. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

XVI. Pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, kupující bere na vědomí, že darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami se váže na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující využije právo odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky.

 

XVII. Vrácení části zboží nebo jeho výměna není odstoupením od smlouvy ve smyslu tohoto zákona. Jedná se o dodatečnou úpravu příslušné objednávky. Tato úprava objednávky se neřídí tímto zákonem. Je to dohoda mezi kupujícím a prodávajícím. Je možná maximálně do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Je dobrovolná, není na ni právní nárok.

 

XVIII. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.

 

Článek XI
Odpovědnost prodávajícího za vady
I. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 620 a násl. Obč. zák.

II. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

III. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

IV. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

V. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

VI. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

VII. Záručním listem je doklad o koupi - faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.

VIII. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

IX. Pokud je obal zásilky poškozený (roztrhaný) je třeba kompletnost a celistvost zásilky zkontrolovat před kurýrem. Případné poškození nebo neúplnost zásilky se doporučuje reklamovat přímo u kurýra přepravní společnosti, která zásilku doručuje, sepsáním reklamačního protokolu. V opačném případě reklamace zásilky z důvodu poškození nebo neúplnosti zásilky nemusí být uznána.

X. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození, nesprávné zacházení s výrobkem apod.

XI. Barva výrobku se může lišit v závislosti na světelných podmínkách, při kterých byla produktová fotografie vytvořena a v závislosti na nastavení a vyobrazení na vašem monitoru. Doplňky výrobku jako jsou zipy, knoflíky, přívěsky, atd. ...mohou mít mírně odlišnosti co se týče tvaru, barvy nebo barevného odstínu.

 

Článek XII
Řešení sporů
I. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem Slovenské republiky.

II. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána pravomoc soudům Slovenské republiky.

III. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se prodávajícího s žádostí o nápravu, není-li spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu lze zaslat elektronickou poštou na e-mail info@trendovo.cz nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů některému ze subjektů alternativního řešení sporů.

IV. Podmínky alternativního řešení sporů upravuje zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů.

V. Spotřebitel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra SR nebo Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk).

 

VI. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo volby z subjektů alternativního řešení sporů má spotřebitel.

 

VII. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel. Spotřebitelům je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

VIII. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv uzavřených na dálku.

 

IX. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslena hodnota sporu nepřesahuje částku 20 € nebo pokud podá spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení záporné odpovědi od prodávajícího nebo marného uplynutí 30 denní lhůty na vyjádření k žádosti.

X. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výšky 5 €.

XI. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonický kontakt a elektronické prostředky.

XII. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dnů ode dne jeho zahájení. Ve zvlášť složitých případech může subjekt alternativního řešení sporů lhůtu podle první věty prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen o každém prodloužení lhůty podle druhé věty neprodleně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.

XIII. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

 

Článek XIII
Odpovědnost prodávajícího za vady
I. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 620 a násl. Obč. zák.

II. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

III. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

IV. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

V. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

VI. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

VII. Záručním listem je doklad o koupi - faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.


VIII. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

IX. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození, závady způsobené nesprávným používáním nebo ošetřováním výrobku apod.

 

Článek XIV
Reklamační podmínky
I. Podmínky reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu přijatého provozovatelem a zveřejněném na internetové stránce: www.trendovo.cz.

 

Článek XV
Platnost smlouvy
I. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

 

Článek XVI
Ochrana osobních údajů
I. Informace o dotčených osobách (kupujících) provozovatel zpracovává v souladu se zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

II. Kupující bere na vědomí, že provozovatel zpracovává jeho osobní údaje bez souhlasu v souladu s § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů za účelem splnění povinností mu vyplývajících z kupní smlouvy.

III. Kupující při registraci může dát souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a kontaktní údaje pro marketingové účely (zasílány informace o slevách, novinkách, akcích) v souladu s § 12 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů.

IV. Podmínky zpracovávání osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetových stránkách www.trendovo.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

 

Článek XVII
Závěrečná ustanovení
I. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.trendovo.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

II. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.

III. Tyto VOP jsou vypracovány firmou V a E, s.r.o. pro stránky www.trendovo.cz, přičemž jsou chráněny ve smyslu zákona 618/2003 Sb. Autorský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, ne však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.

 

Článek XVIII

Dárkové poukazy

Poukaz s unikátním kódem vám zašleme v elektronické podobě e-mailem, takže si ho můžete sami vytisknout. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od zakoupení a je možné jej uplatnit na jakékoliv zboží nabízené na www.trendovo.cz. Kupón je nutné využít v jeho celkové hodnotě při jedné objednávce. Za kupón se nevracejí peníze.
Slevové kódy se nedají kombinovat.
Peníze není možné vrátit v případě, že cena zakoupeného zboží nepřesáhne celkovou hodnotu dárkových poukazů.
Dárkové poukazy není možné vyměnit za peníze.

Jak použít dárkový kupón:
Jednoduše vložte vybrané zboží do košíku a zadejte unikátní kód, který Vám byl zaslán v elektronické podobě emailem.
Kód kuponu je třeba zadat do políčka, které se nachází pod seznamem objednaného zboží ve Vašem košíku.

a) Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazů a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.
b) Pokud není provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:
- nelze uplatňovat opakovaně,
- není možné vzájemně kombinovat.
c) Dárkový kupón je nevratný.
d) Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
e) Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
f) V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněn dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13.03.2017.

 

 

 

 

Dámské oblečení

Internetový obchod Trendovo.cz vám zaručí jedinečnost a stylovost díky oblečení, které vám nedovolí stát se v žádný volný ani pracovní den fádní. Najdete zde rozmanitost barev i střihů oblečení. Naše modely šatů, tunik, kalhot, mikin či jiného druhu oblečení se vyznačují hlavně svou originalitou, pohodlností a příjemným materiálem. Tak co si objednáte vy?

Staňte se naším fanouškem

Staňte se fanouškem trendovo.cz i na Facebooku. Zde jsou prezentovány nejen nové módní trendy, ale i vášnivé diskuse o světě módy. Takto získáte mnoho nových informací o světě dámské módy, také různé speciální a akční nabídky stránky trendovo.cz.

Inspirace z našeho Instagramu