Doprava zdarma (nad 2199Kč)

722 586 460 (PON-PÁ, 9 - 15 hod.)

Reklamační řád

Reklamační řád


I. Úvodní ustanovení

 

1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav. Týká se zboží a služeb, které prodávající prodal spotřebitelům. Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem za dodržení zákonných ustanovení a práv spotřebitelů.
Zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.
2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího.
3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím spotřebitelem u prodávajícího:


Obchodní jméno: V a E, s.r.o.
Registrace: Obchodní rejstřík: Okr. soud Prešov
Oddíl: Sro, vložka číslo: 59110 / L
Adresa: Karpatská 57/31, 08901 Svidník
IČO: 47 174 757
DIČ: 2023782112
IČ DPH: SK2023782112
email: info@trendovo.cz
tel .: +420 722 586 460


4. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
5. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.
6. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.
7. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující projevuje souhlas s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.
8. Převzetím zboží u kupujícího podnikatele je okamžik jeho předání prodávajícímu, resp. prvnímu přepravci. Převzetím zboží u kupujícího spotřebitele je okamžik převzetí zboží od prodávajícího resp. od přepravce spotřebitelům.
9. Orgánem dozoru je:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obránců míru 6, 080 01 Prešov
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel. č .: 051/7721 597
Fax č .: 051/7721 596
E-mail: pr@soi.sk

 

II. Záruka, záruční podmínky

 

1. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 619 a násl. Obč. zák.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
3. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).
4. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.
6. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
7. Záručním listem je doklad o koupi - faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.
8. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
9. Při přebírání zboží kupujícím, nebo jím pověřené osobě, doporučujeme zkontrolovat, zda přepravní obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. Zásilku s viditelně poškozeným zbožím doporučujeme nepřebírat. Pokud kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku, doporučuje se poškození způsobené během přepravy popsat v předávacím protokolu přepravce.
10. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou.
11. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit mailem na info@trendovo.cz.


III.
Reklamační podmínky

 

Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídala potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel použití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu použití zboží. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Obzvláště je třeba zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např .: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost V a E, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
- mechanickým poškozením zboží, (rozřezání, odtržení části, ztráta části, odlomení části)
- používáním zboží v podmínkách které neodpovídají svojí teplotou,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí na jeho použití,
- neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
- přírodními živly nebo vyšší mocí.

3.Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené používáním zboží kupujícím tzv. opotřebení.
Záruka se nevztahuje zejména na následující poškození zboží:
a) deformační či jiné vzhledové a funkční změny, které mají svůj původ v opotřebení výrobku v průběhu záruční doby, případně jsou přirozenou vlastností použitého materiálu,
b) opotřebení - poškození v důsledku nesprávného výběru velikosti, nedodržení zásad účelovosti a nesprávné údržby resp. ošetřování oděvů.
c) mechanické opotřebení (např. protržení či proříznutí materiálu, poškození zipů, knoflíků atd.),
d) vzhledové a funkční změny zboží a jejich součásti mající svůj původ v opotřebení z používání během záruční lhůty,
e) poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu a jiných agresivních látek,
f) na oděv, na níž byly v záruční době provedeny jakékoliv opravy a úpravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením,
g) pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo užívání agresivních deodorantů nebo pracích prostředků,

4. Pokud je kupujícím spotřebitel může uplatnit v rámci záruční doby vady na zboží u prodávajícího v souladu s reklamačními podmínkami stanovenými zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.
5. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc po převzetí kupujícím. Kupující má právo uplatnit si nároky na vady zboží během záruční doby.

6. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

7. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

8. Reklamaci je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit písemně na adrese prodávajícího:

V a E, s.r.o.
Stropkovská 568
08901 Svidník

Právo za odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se chyba objevila, maximálně do šesti měsíců od zjištění chyby. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
9. Při uplatnění reklamace doporučujeme zaslat na výše uvedenou adresu spolu s vadným zbožím vyplněný reklamační formulář, daňový doklad prokazující koupi zboží a doklad o doručení (dále jen "požadované doklady").

10. Kupujícímu doporučujeme v reklamačním formuláři uvést následující údaje:
- identifikace kupujícího,
- číslo elektronické objednávky,
- popis zboží, které si kupující reklamuje s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny,
- popis reklamovaných závad
- název a IBAN bankovního účtu kupujícího,
- datum a podpis kupujícího.
11. Při zpětném zasílání je zboží třeba zabalit tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě může mít za následek neuznání reklamace. Zboží je třeba zaslat buď formou balíku nebo doporučeně jako dopis.

12. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

13. Pokud kupující nedoručí spolu se zbožím, které si přeje reklamovat, i požadované doklady, vyzve ho prodávající e-mailem na doplnění chybějících údajů nebo přiloženo chybějících požadovaných dokladů.

14. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně kontaktovat kupujícího nebo kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 30 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím a nedoručí chybějící doklady a tímto znemožní řízení, si prodávající vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné reklamace. Zboží, pokud je to možné, bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

15. Pokud spolu s požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.

16. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.

17. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dna uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dna uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

18. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.
19. Při uplatnění reklamace spotřebitelem během prvních 12 měsíců od koupě může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

20. Při uplatnění reklamace spotřebitelům po 12 měsících od koupě, když ji prodávali zamítl, prodávající je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dna znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

21. Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

22. Kupující má právo a úhradu nákladů (zejména poštovného), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

23. Pokud po doručení zboží zjistí kupující nesrovnalosti mezi dodaným zbožím a fakturou, případně vady zboží, oznámí to ihned, nejpozději do 3 dnů prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na mail info@trendovo.cz nebo telefonicky na tel. +420 722 586 460 .

  • Doprava zdarma (nad 2199Kč)

  • Rychlá dodací lhůta (1-2 dnů)

  • Vrácení zboží (do 14 dnů)